obrazovni turizam

Šta je obrazovni turizam?

Turizam koji kao jedan od ciljeva ima sticanje konkretnih znanja kroz osmišljene programe možemo nazvati obrazovnim turizmom.

Zašto je važan?

Obrazovni turizam je važan jer pomaže deci i mladima u sticanju funkcionalnog znanja, razvoju kreativnosti i uspostavljanju kontakata.

Kroz kakve se modele može razvijati?

Razvili smo modele kroz koje se može učiti u skladu sa nastavnim planom i programom, ali i steći raznovrsna znanja i iskustva koja nisu vezana za školski program.

Obrazovna farma

Ovo je mesto gde deca o životu na selu uče kroz svakodnevne aktivnosti na farmi (hrane životinje, neguju biljke, prave mlečne proizvode, prate proces dobijanja hleba, posmatraju pčele, cede med i sl.).

Dok borave na ovakvoj farmi deca se hrane domaćim proizvodima.

Centar za zabavu i obrazovanje

U ovim centrima deca uče kroz igru i praktičan rad (znanja o prirodi primenjuju
u obrađivanju bašte, uzgajanju voća i povrća; znanja iz matematike i fizike koriste
u pravljenju mini-kolibe; poznavanje jezika usavršavaju istražujući dijalekte ili toponime
u oblasti u kojoj se centar nalazi; likovnu kulturu razvijaju učeći tkanje ili praveći
predmete od keramike, a muzičku izučavajući tradicionalne instrumente i sl.).

Centar otkrića

Opremljen tehnikom i tehnologijom potrebnom za sprovođenje aktivnosti
kojima se bavi, ovakav centar može da organizuje konzervatorske aktivnosti,
istraživanje prirode, istorije i kulture, istraživanja iz oblasti prirodnih nauka
i izvođenje eksperimenata i sl.

Ruralni tematski centri

u kojima se aktivnosti mogu organizovati oko raznih oblasti: arheologije, ekologije, reciklaže, sporta, avanture, itd. Jedan od mogućih modela je:

Umetnički centar

u kom se, u bliskom dodiru sa prirodom, neguje ljubav prema umetnosti
i talenti koje deca i mladi imaju. U ovakvim centrima deca i mladi mogu slikati,
vajati, praviti predmete sa upotrebnom vrednošću i usavršavati svoje veštine.

Obrazovni turizam u Srbiji razvija se u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja.